Agricultural Companies part in Colleges Development

Synopsis:
G.Suyindikova, Senior specialist at Otdel of Vocational and Professional Education of the Regional Educational Division, in her paper, called ‘Agricultural Companies part in Colleges Development‘, considers some valuable goals and purposes of agro-technical colleges, especially in HR and qualification of team in our time of quickly happening changes. She calls a recent tendency to bring employers and educational institutions together. Many agrarians start to understand advantages of effective training and working together – colleges give theory, agricultural companies are versed in practical skills.
Колледждерді дамытудағы аграрлық кәсіпорындар рөлі
Кез келген мемлекеттің тұрақтылық негіздерінің бірі ауыл шаруашылықты дамыту болып табылады, ал ауыл шаруашылықты сәтті дамытудың маңызды шарттарының бірі білікті кадрлармен қамтамасыз ету деп айтуға болады. Аталған міндетті іске асыруда біздің облысымыздың әр ауданда жұмыс істеп тұрған аграрлық-техникалық колледждері осындай еңбек етуде.
Уақыт бір орында тұрмайды. Технологиялар өзгереді және дайындық талаптары да өзгереді. Колледждер өндіріс талаптары мен оқыту мазмұны арасында алшақтық болмауы үшін жұмыс жасауда.
Соңғы жылдары жұмыс берушілер мен оқу орындардың жақындасу тенденциясы байқалады. Аграрлықтар арасында кадрларды тиімді даярлаудың міндетті шарттары жұмыста іске кірісу болып табылатынын – колледждер теория, ауыл шаруашылық кәсіпорындар практикалық дағдылар беретінінін түсінігендері қуантады. Колледж бір жақты тәртіпте студенттерді теориялық көзқараста «күштей» алмайды, ол тікелей кәсіпорында істеуі тиіс. Бірнеше жылдан бері енгізілген дуалды оқыту нысаны теория мен практика арасындағы алшақтық проблемасын шешуге мүмкіндік береді, сонымен қатар студенттер алған білімдері көбінесе практикалық дағдыларға сүйенеді – бұл оқу уақытының 60%-на дейін. Егер колледждің өзі заманауи ауыл шаруашылық техниканы сатып ала алмаса, онда бұл проблема дуалды оқытудың арқасында шешіледі – көптеген әлеуметтік серіктестіктер студенттерге өзекті техниканы пайдалану мүмкіндігін ұсынады.
Осындай жағдайда колледждің табысты кепілі – ауыл шаруашылық өндірушілермен мықты байланыс орнатуы. Осындай өзара қарым-қатынасты мысалға алатын болсақ, Ақтоғай аграрлық-техникалық колледжі «Ақтоғай Агро» ЖШС, Шарбақты колледжі мен «Победа» ЖШС, Ертіс колледжі мен «Уразбаев» ШҚ ынтымақтастығы болып табылады. 2016 жылы тірек базалық шаруашылықтар туралы келісім-шарттарға қол қойылды.
Қазіргі аграрлық кәсіпорындардың рөлі түбегейлі өзгерді. Олардың кадрларды даярлауға қатысуы жоспарлау кезеңінен басталады, колледждің әр оқу бағдарламасы кәсіпорын мамандарымен бірлесіп әзірленеді, өйткені аграрлыққа осы саладағы маман қандай білім мен дағдыларды үйренуі тиіс екені белгілі. Практикадан өту мерзімдері көптеген колледждерде егін егу және жинау кампаниясының кезеңіне байланысты. Бұл маусымда жұмыс қолының жетіспеушілігін ауыл шаруашылық жұмыстарын жеткілікті меңгерген жоғары сынып оқушылары орындайды. Сондай-ақ, жұмыс берушілер қорытынды аттестаттауға белсене қатысады, заманауи комиссия құрамының 60%-нан көбі – кәсіпорын өкілдері және олар шынайы ауыл шаруашылық өндірістен басқа сұрақтарды қоймайды. Профильдік кәсіпорындарда уақтылы қадам басуы үшін арнайы пәндер оқытушылары, өндірістік оқыту шеберлері тағлымдамадан өтеді. Әрине, өзара іс-қимыл мұнымен шектелмейді. Аталған колледждерде білім алушылар контингентін есепке ала отырып, әлеуметтік қолдауға мұқтаж материалдық қолдау мәселесін шешу талап етіледі, оның ішінде төленетін практика, ең жақсы оқитын білім алушыларға атаулы шәкіртақылар. Жұмыс берушілер бұл шаралардың жастардың қалаға кетуін ұстап қалудың факторына себеп болатынын түсінулері тиіс, ал бұл құнды еңбек бірлігі. Осындай ауыл жастарын қолдаудың жағымды мысалдары да бар, бірақ олар жеткіліксіз.
Колледждердің өзі материалдық-техникалық базаны нығайтуды, өздерінің шеберханалары мен зертханаларын заманауи оқыту жабдықтармен жабдықтауды қажет етеді. Бұл бағытта аса белсенді қолдауды жыл сайын кадрларды даярлау ісіне «Ақтоғай Агро» ЖШС сияқты кәсіпорындар өз үлесін қосады. Міне, биылғы жылы кәсіпорын техниканың артық бөлшектерін қайтарымсыз Ақтоғай колледжіне беруді шешті.
Ағымдағы жылғы ақпан-наурыз айларында облыстың бірқатар аграрлық-техникалық колледждерінде әлеуметтік серіктестер, кәсіпкерлер палатасы филиалдары өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстелдер өтті. Кездесулердің негізгі тақырыптары колледждерді жаңарту, бірлесіп колледждерді одан әрі дамыту векторын әзірлеу. Ертіс колледжінің әлеуметтік белсенді серіктесі «Уразбаев» ШҚ басшысы С.Ш. Уразгулов экономиканының аграрлық секторы үшін техникалық және кәсіптік білім беруді жаңартудың маңыздылығын атап өтті.
Жастар арасында жұмысшы ауыл шаруашылық мамандығының оң мәртебесін құру, кәсіпорындардағы тәлімгерлікті бекіту, студенттерді өндірісте материалдық ынталандыру, түлектерді жұмысқа орналастыру – осылар және басқа да өзекті мәселелер іс-шаралар барысында белсенді талқыланды. Жұмыс берушілерден колледждер ең сапалы конструктивті диалог алаңы мен белсенді өзара іс-қимылды күтеді.
Өз кезегінде, колледждер үшін уақыт талабында бүгінгі күні өндірістік қызметті, білім беру және басқа да заң нормаларына қайшы келмейтін ақылы қызметтерді кеңейту жағында материалдық ресурстарды, алаңдарды, жер учаскелерін қоса өз әлеуетін пайдалану механизмдерін қарастыруы қажет.
Г.Сүйіндікова, облыс білім беру
басқармасы техникалық және кәсіптік
білім беру бөлімінің бас маманы

Роль аграрных предприятий в развитии колледжей

Одной из основ стабильности любого государства является развитое сельское хозяйство, а одним из важных условий  успешного развития сельского хозяйства можно назвать обеспеченность квалифицированными кадрами. Над реализацией данной задачи как раз таки трудятся действующие в каждом районе нашей области аграрно-технические колледжи.
Время не стоит на месте. Меняются технологии, меняются и требования к подготовке. Колледжи ведут работу над тем, чтобы не было расхождений между требованиями производства и cодержанием обучения.
В последние годы наметилась тенденция сближения работодателей и учебных заведений. Отрадно, что среди аграриев все больше растет понимание того, что обязательным условием эффективной подготовки кадров является работа в тандеме – колледжи дают теорию, сельхозпредприятия – практические навыки. Ведь колледж не может в одностороннем порядке “напичкать” студента теоретическим представлением о том, что он должен делать непосредственно на предприятии. Внедряемая уже несколько лет дуальная форма обучения позволяет решить проблему разрыва между теорией и практикой, причем упор делается на приобретение студентами в большей мере практических навыков – это до 60% учебного времени. Если  колледж не может себе позволить приобрести современную сельскохозяйственную  технику, то эта проблема также решаема благодаря дуальному обучению – многие социальные партнеры дают возможность студентам пользоваться актуальной техникой.
Залог успеха колледжа в данном случае – установление прочной связи с сельхозтоваропроизводителем. Примерами таких взаимоотношений являются сотрудничество Актогайского аграрно-технического колледжа и ТОО “Актогай Агро”, Щербактинского колледжа и ТОО “Победа”, Иртышского колледжа и КХ “Уразбаев”. Еще в 2016 году между ними были подписаны договоры об опорных базовых хозяйствах.
Нынешняя роль аграрных предприятий в корне изменилась. Их участие в подготовке кадров начинается с этапа планирования, когда каждая учебная программа колледжа разрабатывается совместно со специалистами предприятий, ведь аграрию виднее, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать специалист этой сферы. Сроки прохождения практики многими колледжами привязаны к периоду посевной и уборочной кампаний. Нехватку рабочих рук на полях в эти сезоны восполняют студенты старших курсов, уже имеющие достаточные навыки сельскохозяйственных работ. Также активно работодатели участвуют  на этапе итоговой аттестации, в составе современных  комиссий более 60% – представители предприятий, и они не будут задавать вопросы, далекие от реального сельскохозяйственного производства. Чтобы идти в ногу со временем, стажировку на профильных предприятиях проходят и преподаватели специальных дисциплин, и мастера производственного обучения.
Конечно же, направления взаимодействия на этом не могут ограничиваться. С учетом того, что в данных колледжах контингент обучающихся в основном нуждается в социальной поддержке, требует решения вопрос материальной поддержки, в том числе в виде оплачиваемой практики, именных стипендий наиболее успешно обучающимся. Работодатели должны понимать, что эти меры послужат фактором, сдерживающим отток молодежи в города, а это ценные трудовые единицы. Есть положительные примеры такой поддержки сельской молодежи, но их недостаточно.
Сами колледжи также нуждаются в укреплении материально-технической базы, оснащении своих мастерских и лабораторий современным обучающим оборудованием. В это направлении наиболее активную поддержку оказывают такие предприятия, как ТОО “Актогай Агро”, которое каждый год вносит свою лепту в дело подготовки кадров. Вот и в этом году предприятие решило безвозмездно передать запасные детали к технике Актогайского колледжа.
В феврале-марте текущего года в ряде аграрно-технических колледжей области прошли круглые столы с участием социальных партнеров, представителей филиалов Палаты предпринимателей. Основной темой встреч была модернизация колледжей, совместная выработка вектора дальнейшего развития колледжей. Значимость модернизации технического и профессионального образования для аграрного сектора экономики подчеркнул и такой активный социальный партнер Иртышского колледжа как глава КХ “Уразбаев” С.Ш. Уразбаев.
Создание положительного имиджа рабочих сельскохозяйственных профессий среди молодежи, закрепление наставничества на предприятиях, материальное стимулирование студентов на производстве, трудоустройство выпускников – эти и другие актуальные вопросы активно обсуждались в ходе мероприятий. От работодателей колледжи ожидают перехода на более качественный уровень конструктивного диалога и активного взаимодействия.     В свою очередь, требованием времени для колледжей является и назревшая на сегодня необходимость пересмотра механизмов использования своего потенциала, включая материальные ресурсы, площади, земельные участки в сторону расширения производственной деятельности, оказания  образовательных и прочих, не противоречащих нормам закона, платных услуг.
Работа в данном направлении колледжами  уже начата. Необходимо  всесторонне изучить вопрос, взвесив все преимущества и возможные риски.
Г. Сюендыкова, главный специалист
отдела технического и профессионального
образования управления образования области

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...

Добавить комментарий