Подписка

Құрметті оқырмандар!

Білім бағытындағы газетті өздеріңіздің жазылуларыңызбен қолдаңыздар! Газетке жазылуды ҚазПоштаның кез келген бөлімшелерінен, сондай-ақ www.postmarket.kz сайтынан жүргізуге болады.

Бізді әр аптада оқып, өздеріңіздің мақалаларыңызды жіберіп, білім жаңалықтарынан бізбен бірге хабардар болыңыздар!

Газет туралы ақпарат:

Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ,
Қабанбай батыр көшесі, 58 А, НП 18
тел. 8(7172) 25 47 70,
тел. 8 708   425 47 70
 bilimdi_el@mail.ru

Анықтамалық «ҚазПошта» АҚ, басылымның жазылу индексі 64603.

Жазылу бағасы:

7560, 60 тенге (1 жыл) – (қала), 7784,40 тенге  — (ауыл)
3780,30 тенге (6 ай) — (қала), 3892,07 —  (ауыл)

2020 жылға жазылу бағасы:

8175, 60 тенге (1 жыл) – (қала), 8382 тенге  — (ауыл)

Таралады: жазылу арқылы ҚР барлық аумағына

Шығарылуы : айына 4 рет, сейсенбі, апта сайын, мемлекеттік және орыс тілінде

Газеттің мазмұны әртүрлі, білім беру мекемелеріне, жоғары оқу орындары, колледж, мектеп, балабақша қызметкерлеріне, ата-аналар қоғамдастығына, студенттерге, оқушыларға және барлық білімге қатысты сұрақтарға бей-жай қарамайтындар жандарға пайдалы әрі қажетті. Басылым озық ғылыми ойлардың, педагогикалық еңбектің, білім беру саласындағы тәжірибе алмасулардың көпшілікке таралуын өз алдына міндет етіп қойды. Газет педагогикалық қоғамдастықтың, білімді және ақылды (зияткер) адамдардың ақпарат көзі! Басылым сіздің сенімді серіктесіңіз болуға дайын! Білім беру мазмұнының жаңаруы, мемлекеттік тілдің жетілуі, мәдени және рухани құндылықтардың қалыптасуы, патриоттық тәрбие, салауатты өмір салты және басқа да бағыттардың қалыптасуы тақырыптарын қамтиды.

«Бiлiмдi ел-Образованная страна» газетінде жарияланатын материалдар басылымның мамандандырылған www.bilimdinews.kz интернет-ресурсына орналастырылады.

 

Уважаемые читатели!

Выписывайте газету в любом отделении КазПочты, также оформляйте подписку  на сайте www.postmarket.kz.

Читайте каждую неделю, публикуйте свои материалы, будьте с нами в курсе всех новостей образования!

Информация о газете:

Республика Казахстан, 010000 г. Астана,
ул. Кабанбая батыра, 58 А, НП 18
тел. 8 (717)2 54 77 70
тел. 8 708   425 47 70
bilimdi_el@mail.ru

Каталог АО «КазПочта», подписной индекс издания 64603.

Стоимость подписки: 

7560, 60 тенге (годовая) — (город), 7784, 40 тенге — (село)
3780, 30 тенге (6 мес) — (город), 3892, 07 тенге- (село)

Стоимость подписки на 2020 год: 

8175, 60 тенге (годовая) — (город), 8382 тенге — (село)

Свидетельство о постановке на учет №7895-Г выдано Агентством информации и связи РК 30.05.2014

Распространяется: по подписке по всей территории РК

Периодичность: 4 раза в месяц, еженедельно, вторник на государственном и русском языках

Тематика газеты самая разнообразная, полезная учреждениям образования, сотрудникам вузов, колледжей, школ, детских садов, родительской общественности, студентам, ученикам и всем, кто неравнодушен к вопросам образования. Издание ставит своей целью популяризацию передовой ученой мысли, педагогического труда, пропаганду передового опыта в сфере образования. Газета является рупором педагогической общественности, грамотных и интеллигентных людей! Редакция готова стать вашим надежным партнером! На страницах издания – обновление содержания образования, развитие государственного языка, формирование культурных и духовных ценностей, воспитание патриотизма, формирование здорового образа жизни и другие направления.

Все материалы, публикуемые в газете, размещаются также на интернет-ресурсе www.bilimdinews.kz.

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...