Жазылу – Подписка

Құрметті оқырмандар!

Газетке Қазпоштаның кез келген бөлімшесінде жазылыңыздар. Бізді әр аптада оқып, өздеріңіздің мақалаларыңызды жіберіп, білім жаңалықтарынан бізбен бірге хабардар болыңыздар!

Газет туралы ақпарат

«БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» республикалық білім беру, қоғамдық-саяси газеті он жылға жуық уақыттан бері үздіксіз жарық көреді. Газет тақырыбы білім салаларының барлық өкілдеріне, педагогтерге, ата-аналарға, студенттерге, оқушыларға, білім мәселелеріне бей-жай қарамайтын барша азаматқа пайдалы. Қазақстанның жоғары оқу орындарына, колледждеріне, мектептеріне, білім саласына қатысты республикалық және өңірлік ұйымдарға таратылады, білім сферасында танымал және беделге ие.

Шығарылуы: Мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді  
Мерзімділігі: апта сайын, айына 4 рет, әр сейсенбіде.
Форматы: А-3, жолақтар саны – 16, 24, 32.
Таралады: жазылу арқылы ҚР барлық аумағына

Жазылым- 2024

Жазылымды «Қазпошта» АҚ кез келген бөлімшесінде, сондай-ақ, «Астана Пресса» ЖШС (Нұр-Сұлтан қ.), «Эврика Пресс» ЖШС (Алматы қ),  «ERNUR-press», (Шымкент қ.) ЖШС рәсімдеуге болады.

Газеттер мен журналдар каталогы бойынша басылымның 2024 жылға жазылу индексі  – 54603.

Газетке білім беру ұйымдарының ұжымдық түрде жазылу сұрақтары бойынша: 8-777-446-29-35 Назия Тоқтаровна

 

Мемлекеттік сатып алулар порталы арқылы «Білімді Ел – Образованная Страна» газетіне жазылушылардың назарына:

 1)Жылдық жазылым бағасы, теңге:

 • Қала – 4780,00
 • Ауыл – 4483,20

 2) Реквизиттер:

Жеткізуші: Туркестанов О.С. ЖК

Жеткізушінің ЖСН және орналасқан жерінің мекенжайы: ЖСН: 710107300961, Қостанай қ., Тәүелсіздік к., 83. 622 кеңсе

Жеткізушінің ЖСК: KZ6096503F0008159521 в «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA

Шот ұсыну үшін деректемелер:

1

ЖСН

 710107300961

2

Компанияның толық атауы

 Туркестанов О.С. ЖК

5

Заңды мекенжайы

 Қостанай қ., Мирошниченко к., 3

6

Нақты мекенжайы

010000 Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр к., 58 А НП 18

7

Банк

 «ForteBank» АҚ

8

Есеп айырысу шоты

 KZ6096503F0008159521

 

9

Банктің БСК

 БИК IRTYKZKA

 

 3) Техникалық сипаттамасы

1. Тіркеу – республикалық білім беру қоғамдық-саяси газеті
2. Жазылым бойынша Қазақстан Республикасының барлық аумағына «Қазпочта» АҚ арқылы таралуы, Қазпочта каталогында жеке пошта индексінің болуы.
3. Газет басылымының ай сайынғы тиражы 40 000 данадан кем емес. Мерзімділігі – апта сайын, айына 4 реттен аз емес. Сондай-ақ басылымның белсенді веб-сайтының болуы.
4. А-3 форматында, беттер саны 16-дан кем емес, сыртқы және ішкі беттері түрлі түсті.
5. Басылым тілі – мемлекеттік және орыс тілі және тең пайызда.
6. Сапалы мазмұны – ЖОО, ғылым, ТжКБ, мектепке дейінгі және мектеп білімі, ата-аналар қоғамы, студенттерге қатысты тақырыптар. Дайджест және қайта басылымсыз меншікті материалдар.
7. Газеттің ақпараттық материалдары авторларының арасында Қазақстанның білім беру саласындағы педагог-практиктер, ЖОО ректорлары, ғалымдар, көрнекті қайраткерлердің болуы.

Оқырмандар назарына!

«БІЛІМДІ ЕЛ» газетінде мақалаңызды жариялау үшін:
1. «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» газетін (Казпочтаның кез келген бөлімшелері немесе Post.kz сайт арқылы, индекс 64603) 2024 жылға 12 айға ЖЕКЕ МАҚАЛА АВТОРЫНА жаздырып алу.
2. Мақала көлемінің Word мәтіндік құжатының 300-400 сөзінен аспауы, сурет мәтіндік құжатқа салынбай, оның jpeg форматында жеке файлға салынады.
3. Газетте сабақ жоспары, баяндама және кәсіби біліктілікті арттыру курстарындағы сабақ конспектісі, таблицалар, ашық сабақтар, тренинг сценарийлері, слайд-шоу жарияланбайды.
4. Мақалада автордың есімі мен фамилиясы, қызметі, мектебі, ауданы мен қаласы, облысының көрсетілуі.
5. Дайын материал, сурет, мақала авторының газетке жазылу туралы ЖЫЛДЫҚ квитанциясымен бірге (!) bilimdi_el@mail.ru адреске жіберіледі.
6. Егер барлық талаптар орындалса, мақала 1 рет тегін газет бетінде жарияланады, мақала 1-2 апта iшiнде шығатын болады.

Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ,

Қабанбай батыр көшесі, 58 А, НП 18
bilimdi_el@mail.ru

 

Уважаемые читатели!

Выписывайте газету в любом отделении КазПочты. Читайте каждую неделю, публикуйте свои материалы, будьте с нами в курсе всех новостей образования!

Информация о газете

Республиканская образовательная, общественно-политическая газета «БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» издаётся при информационной поддержке МОН РК. Тематика газеты полезна для всех представителей сферы образования, педагогов, родителей, студентов, учащихся и всех, кто не равнодушен к вопросам образования. Поступает в школы, колледжи, вузы Казахстана, республиканские и региональные организации образования, популярна и авторитетна в сфере образования.

Издается на государственном и русском языках.
Периодичность: еженедельно, 4 раза в месяц, каждый вторник.
Формат: А-3, кол-во полос – 16, 24, 32 полос.
Распространяется: по подписке по всей территории РК

Свидетельство о постановке на учет №7895-Г выдано Агентством информации и связи РК 30.05.2014

Подписка на 2024 год

Оформить подписку можно  в любом отделении АО «Казпочта», ТОО «Астана Пресса» (г. Астана), ТОО «Эврика Пресс» (г. Алматы), ТОО «ERNUR-press», (г. Шымкент).

Подписной индекс издания по Каталогу газет и журналов – 54603.

Справки по вопросам подписки на газету организаций образования: 8 777 446 29 35 – Назия Токтаровна.

 

Подписка на газету «Білімді Ел – Образованная Страна» через портал Государственные закупки:

 1. Стоимость подписки, тенге:

 • Город – 4780,00
 • Село – 4483,20

 2.Реквизиты:

Поставщик: ИП Туркестанов О.С.

ИИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН: 710107300961, г. Костанай ул. Тәүелсіздік, 83. офис 622

ИИК поставщика: KZ6096503F0008159521 в АО “ForteBank”, БИК IRTYKZKA

Реквизиты для выставления счета :

1

ИИН

 710107300961

2

Полное Наименование Компании

 ИП Туркестанов О.С.

5

Юридический адрес

 г. Костанай ул.Мирошниченко, 3

6

Фактический адрес ( в копию Лизу)

010000 г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 58 А НП 18

7

Банк

 АО “ForteBank”

8

Расчетный счет

 KZ6096503F0008159521

 

9

БИК Банка

 БИК IRTYKZKA

 

 3. Техническая характеристика:

 1. Регистрация – республиканская образовательная общественно-политическая газета.
 2. Распространение через АО «Казпочта» по подписке по всей территории Республики Казахстан, наличие собственного почтового индекса в каталоге Казпочты.
 3. Месячный тираж печатной газеты не менее 40 000 экземпляров, Периодичность – еженедельно, не менее 4 раза в месяц. Наличие собственного активного сайта издания.
 4. Формат А-3, кол-во полос не менее 16, внешние и внутренние полосы – полноцветные.
 5. Язык издания – на государственном и русском в равном процентном соотношении.
 6. Качественное содержание – тематика вузов, науки, ТиПО, дошкольное и школьное образование, родительская общественность, студенчество. Материалы собственные без дайджеста и перепечаток.
 7. Наличие среди авторов информационных материалов газеты педагогов-практиков, ректоров вузов, ученых, видных деятелей в сфере образования Казахстана.
 
Рекламодателям

Рекламные статьи, объявления, имиджевые интервью, поздравления, юбилейные очерки публикуются платно по прайсу 400 тенге кв.см.

По вопросам размещения звонить по телефону 87015304959.

Ваши материалы выйдут на страницах газеты «БIЛIМДI ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА», на образовательном сайте www.bilimdinews.kz и в социальных сетях!

Вниманию читателей!

Для публикации в газете, необходимо:
1. Быть АВТОРУ СТАТЬИ подписчиком газеты «БІЛІМДІ ЕЛ – ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА» (годовая подписка на 12 месяцев 2024 года через любое отделение Казпочты или на сайте Post.kz, индекс 64603) .
2. Размер статьи не должен превышать 300-400 слов текстового документа Word, фотографию не следует помещать в текстовый документ, она должна быть отдельным файлом в формате jpeg.
3. Материалы в газете НЕ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, если они представляют собой поурочный план, доклад или конспект занятий на курсах повышения квалификации, слайд-шоу, сценарии открытых уроков, тренингов и таблицы.
4. Статья должна быть подписана полным именем и фамилией автора с указанием должности, школы, района или города, области.
5. Готовый материал, фото (если имеется), индвидуальная квитанция о годовой подписке (!) на имя автора статьи прикрепляются к письму в вашей электронной почте и отправляются на bilimdi_el@mail.ru.
6. При соответствии всем вышеуказанным требованиям, статья будет опубликована ОДИН РАЗ в газете бесплатно после поступления на электронную почту газеты в течении 1-2 недель.

 

Республика Казахстан, 010000 г. Астана,
ул. Кабанбая батыра, 58 А, НП 18
bilimdi_el@mail.ru 

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...