Стремление быть полезной делает газету интересней для читателя

Подписка- 2021. Отзывы о газете педагогов Акмолинской области

 

 Асель Садыкова, директор КГУ «Аккольская средняя школа №1 им.П.Исакова»

– Возглавляя самую большую школу в районе, всегда с удовлетворением отмечаю сотрудничество педагогов с печатными изданиями страны. Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с республиканской образовательной общественно- политической газетой «Білімді ел – Образованная страна». Несмотря на свой юный возраст, газета завоевала популярность и стала настоящим рупором передовых педагогических идей. Здесь педагоги не только делятся своими публикациями, проектами, находками, видением существующих проблем в образовании, но и имеют возможность познакомиться с инновациями в образовании, взять на вооружение успешные технологии коллег, увидеть и услышать мэтров образования, совершенствовать свою педагогическую практику и учиться лучшему у лучших. Всегда полезный контент на двух языках, актуальные рубрики, грамотное визуальное оформление, ориентированность на интеллектуального и думающего читателя любого возраста, высокая планка души и творчества, синтез новаторства и традиций – вот то, что так привлекает читателей «Білімді ел – Образованная страна». Именно стремление быть полезными, нести свет новых познаний, отвечать на запросы современного педагогического сообщества, быть чуткими на пути прогрессивных преобразований делает газету по-настоящему интересной, продуктивной, живой и востребованной.

Коллектив нашей школы с воодушевлением встретил публикацию статьи «Управление школой: за словом – дело, за делом – результат» под рубрикой «Мой опыт» в выпуске №35, в которой было рассказано о нашей школе, стратегиях и результатах образовательного процесса, и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

Всей редакционной коллегии, руководящему составу газеты «Білімді ел – Образованная страна», читателям и авторам публикаций желаю творческих сил, процветания, успешных замыслов и благополучных результатов в деле просвещения общества!

 

Ботагоз Асанова  «Бурабай ауданының білім бөлімінің Атамекен ауылының орта мектебі» ММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

– «Білімді ел – Образованная страна» газеті 2014 жылғы 17-ші маусымынан жарық көрген ақпарат құралдарының бірі. Ол Республикалық білімділік қоғамдық-саяси газет болып табылады.

Газет тілшілері әр номерде ұшқыр ойларын, терең мәнді мақалаларын жариялап, оқырмандарының қызығушылығын арттырып отыр.

Ел ішінде болып жатқан соңғы жаңалықтар, әр білім ошағында өткізіліп жатқан тартымды іс-шараларды да осы газет беттерінен оқи аламыз. Ғылым, білім саласында ерен еңбектерімен елге танымал болып жүрген ұлағатты ұстаздар, білім басқармалары жайлы, олардың ел болашағы үшін сіңірген еңбектері туралы қызықты ақпараттан да хабардар болып отырамыз.

Заманауи білім берудің түрлі әдіс-тәсілдері, кәсіподақ ұйымдастырған демалыс уақыты, жұмысшы мамандар олимпиадасы тағы басқа көптеген тартымды мақалалар бізді білім шыңына жетелей береді.

Алдағы уақытта газет ұжымына еңбектеріңіз жанып, биік белестерден көріне беріңіздер, қаламдарыңыз ұшқырлана түссін деген ақ тілегімді білдіргім келеді.

 

Лалагуль Есмагулова Зеренді ауданы Бірлестік орта мектебінің директоры

–  Мен білім саласында 28 жыл қызмет етіп келемін. Бүгінгі таңда қазақ елінің білім саласына жеткен жетістіктері ұшаң теңіз. Оған  біздің ғалымдарымыз, әріптестеріміз, білікті мамандарымыздың қосқан   үлесі орасан зор. Соның бір ғана бөлшегі Республикалық “Білімді Ел – Образованная страна ” газеті.

2014 жылы Республикалық білімділік қоғамдық-саяси газетінің жобасы қолға  алынды. Әрқашан білім саласындағы жаналықтарға қызығушылық танытатын ұстаздардың жанынан енді әрдайым «Білімді ел – Образованная страна» республикалық газеті табылатын болды.Газеттің мазмұны әртүрлі-білім беру мекемелеріне жоғарғы оқу орындары, колледж, мектеп, балабақша қызметкерлері, ата-аналар, студенттер жалпы білімге қатысты сұрақтарға жауап бере алатын сұранысқа ие басылымдардың бірі.Басылымның әрбір санын үзбей қарап, толық оқуға тырысамын.  “Білімді Ел” газетінің  негізгі тақырыбы білім беру мазмұнының жаңаруы, мемлекеттік тілдің жетілуі, рухани мәдени құндылықтар тағы басқа. Газет-барлық педагогтардың ақпарат көзі. Газетте бүгінгі қоғам, отбасы туралы өзекті мақалалар жарияланады. Газет екі тілде басылып шығады. Бұл газетті пайдалану арқылы Республиканың түпкір-түпкіріндегі әріптестеріміздің тәжірибелерінен сабақ аламыз. Өзіміздің мектебіміздің де жетістіктері туралы осы газет бетіне жариялап отырамыз. Қазақстанның жарқын болашағы мен үздіксіз білім саласын дамыту бағытында қолға алған игі істеріңізге толағай табыстар тілеймін! Оқырмандарыңыз көп болсын!

 

Куралай Идрисова, директор ГККП «Высший колледж культуры им.Акана серэ, г.Кокшетау» при управлении образования Акмолинской области

– В современном обществе получение качественной и своевременной информации является основой благополучия и успеха, поэтому информация является одной из главных ценностей человечества. За ее создание и распространение несут полную ответственность средства массовой информации. Сегодня мир живет в «виртуальном» пространстве и поток информации нескончаем: при желании, минимальных технических способностях можно получить любую интересующую информацию в сети интернет. Но не всегда, во-первых, есть время для того, чтобы искать, во-вторых, не всегда есть чисто физическая возможность, чтобы уследить за всем, что происходит вокруг и, в-третьих, не всей информации, которая поступает к нам, можно всецело доверять. Особого внимания здесь заслуживает политика, экономика, медицина и, конечно же, новости образования.

В этом случае республиканская образовательная общественно-политическая газета «Білімді ел – Образованная страна» является незаменимым источником достоверной, актуальной информации о событиях и новшествах в сфере воспитания, образования, науки. «Білімді ел – Образованная страна» – очень солидная газета, несмотря на свой довольно молодой возраст – 6 лет, благодаря профессионализму и креативности сотрудников издания. Роль газеты для педагогического общества республики огромна: эффективно, справедливо, честно, открыто повествует о деятельности МОН РК, организаций образования Республики Казахстан. Очень важным сейчас является наличие активного сайта газеты, где можно найти любой номер, любую статью, информацию, которая, возможно, была упущена ранее. Для осуществления обратной связи существует рубрика «Вопросы – ответы», которая помогает получить разъяснение по любой интересующей теме.

Очень важным является то, что газета издается и в бумажном формате, когда ее можно внимательно рассмотреть, сохранить, передать из рук в руки. Наш колледж является постоянным подписчиком, а педагоги колледжа – активными читателями данного периодического издания, где каждая рубрика газеты представляет особый интерес: поделиться опытом, посмотреть, поучиться, как работают другие! Газета является одновременно маяком и связующей нитью между педагогическим сообществом Республики Казахстан.

Благодарим коллектив газеты за работу, интересную актуальную, нужную информацию!

 

Светлана Светова, Учитель русского языка и литературы Донской СШ района Биржан сал

– В наш век информационных технологий иногда кажется, что печатные издания потеряли актуальность и стали абсолютно не нужны. То, что это не так, показывает нам республиканская образовательная общественно-политическая газета «Бiлiмдi ел — Образованная страна». Каждый выпуск этой газеты ждут, его перечитывают, обсуждают, а над чем-то задумываются или берут материал себе на заметку. Таких печатных изданий сейчас очень мало.

Чем же отличается эта газета от других изданий, которые не так популярны и востребованы? Мне кажется, что главное её отличие – это наличие идеи, которая отражается во всех материалах газеты, идеи необходимости становления Образованной нации, что и отражается в её названии.

Эта газета интересна всем, кому не безразлична судьба нашего народа, нашей Родины. Её читают учителя и преподаватели вузов, воспитатели детских садов и школьники, студенты и родители и многие другие, кому интересны вопросы образования. Ценно и то, что в газете печатаются материалы и на русском, и на казахском языках.

Статьи в этой газете очень разнообразны по тематике. Издание освещает большой аспект вопросов. Здесь можно встретить статьи об обновлении содержания образования, о формировании культурных и духовных ценностей, здорового образа жизни, о развитии государственного языка и других направлений, так или иначе затрагивающих любого образованного человека нашей страны.

Что немаловажно, часто в журнале печатаются материалы не только сотрудников газеты, но и учителей, преподавателей вузов, всех, кому не безразлично современное казахстанское образование и возникающие проблемы.

Ещё мне кажется очень важным то, что газета ставит своей целью не только рассказывать о современном образовании и его проблемах, но и старается повысить статус педагога, престиж нашей профессии. Это делается многими способами:  и через статьи о трудностях в современном образовании, и через рассказы о семейных династиях учителей, и через пропаганду передового опыта педагогов и многими другими способами. Особенно мне понравился организованный газетой социальный проект «Моему учителю с любовью!». В рамках этого проекта, приуроченного ко дню Учителя, все желающие могли оформить подписку газеты «Бiлiмдi ел — Образованная страна» на полугодие на имя своего любимого учителя или школы и торжественно вручить им подарочный сертификат, специально для этого подготовленный газетой. Информация об участниках проекта и адресатах их поздравлений и подарков размещалась на страницах газеты.

Очень разнообразны и рубрики газеты – «Политика образования», «Регионы», «Инвестиции в образование», «Информационные технологии», «Семинары», «Забота о детях», «В помощь учителю», «Инновационная модель школы», «Профсоюзы образования», «Высшее образование», «Достижения», «Самопознание», «Педагогический треугольник» и другие. Каждый человек, интересующийся образованием, сможет найти для себя много интересного и познавательного, того, что он сможет применить в работе или над чем задумается.

Газета «Бiлiмдi ел — Образованная страна» всегда первой реагирует на изменения в сфере образования и всегда готова выступить в поддержку педагогов нашей страны. С началом пандемии коронавируса в нашей стране газета постоянно уделяет большое внимание особенностям дистанционного обучения, оказывает психологическую и методическую поддержку учителям, пишет о проблемах, возникающих в это тяжёлое время.

Большое спасибо всем сотрудникам газеты «Бiлiмдi ел — Образованная страна» за их нелёгкий труд, за поддержку педагогов, за неравнодушие к судьбе образования в нашей стране!

 

Калимаш Даирова директор Караузекской СШ, Буландынского района

– Сможет ли общество выжить без СМИ? Вряд ли. Роль СМИ в нашей жизни настолько велика, что без газет, журналов  человек вернется на несколько лет назад и будет оставаться в полном неведении о событиях в мире. Потому стоит задуматься о влиянии СМИ на жизнь человека, а потому выбирать самые качественные средства массовой информации, на которые не влияют посторонние факторы.  К счастью, из всего массива информации всегда можно найти достойную и качественную, а из десятков газет честную и справедливую, в которой все события освещаются точно, быстро и непредвзято. Таковой является газета «Білімді ел», которая охватывает проблемы  и методику образования и воспитания,  новое в педагогической науке и практике, рассматривает современные проблемы семьи и детства.

Материалы газеты интересны как родителям, так и  учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, учащимся, помогает найти актуальную информацию. В доступной и интересной форме освещаются актуальные вопросы преподавания и лидерства в образовании.

Авторы газеты  информируют обо всех новостях в  сфере образования «из первых рук», распространяют передовой педагогический  опыт, обсуждают  острые проблемы, ориентирована, в первую очередь, на профессиональные запросы педагогов.

На его страницах представлен богатый опыт работы и результаты творческого поиска многих преподавателей, работающих по разным программам и системам, существующим сегодня в  школе. На страницах газеты  ведется  активное обсуждение содержания  образования и его методического обеспечения, новых систем обучения, предметных программ, курсов, учебников, результатов  экспериментальной работы учителей, старается поддерживать открытый диалог  с публикой. Очень много занимательных статей. Видна заинтересованность авторов в распространении эффективного обучения, коллаборативного образовательного процесса. Некоторые статьи поражает своей открытостью. Газета находится в поисках истины, поиске человеческих ценностей!

 

Раиса Дьяченко,  учитель начальных классов КГУ «Новодонецкая основная школа» Буландинский район руководитель методобъединения начальных классов, победитель районного конкурса «Лучшая кружковая работа» (2016 год).

– Республиканская оброзовательная общественно – политическая газета «Білімді ел – образованная страна» отвечает на многие вопросы, которые возникают у учителей. Она предоставляет информацию, которые всегда актуальная. Материалы издания полезны для всех категорий педагогов. В газете ведется разносторонняя работа, которая направлена на профессиональный, а так же творческий рост педагогов. С ее помощью происходит обмен опытом между учителями.

Я очень благодарна редакции газеты за то, что вы помогаете педагогической общественности быть в курсе потока информации, вовремя узнавать важные новости в образовании.

Желаю вам радовать своих читателей новыми статьями!

 

Анна Гребенщикова, педагог – психолог КГУ «Токтамысская средняя школа», Буландынский район

–  Республиканская образовательная общественно-политическая газета – «Білімді ел – Образованная страна» сегодня является одним из авторитетных изданий.

В работе учителя очень важна методическая и профессиональная поддержка. Важна она не только для начинающих специалистов, но и для заслуженных работников образования.

В газете «Білімді ел» высокий уровень содержания и качества статей, опубликованных для педагогов, родителей, учреждений образования. Это объективный источник информации, отражающий происходящие в нашем обществе изменения и новшества в сфере образования страны.

В газете есть традиционные рубрики, в которых изданы материалы, рассказывающие о дистанционных технологиях обучения и другая информация, демонстрирующая передовой опыт педагогов.

Я не раз пользовалась рекомендациями учителей, опубликованными в данной газете. Эта газета хороша и тем, что можно поделиться своим педагогическим опытом и также посмотреть, как работают другие педагоги нашей страны.

Черпать знания и найти ответы, буквально на все вопросы, учителя могут в образовательной газете «Білімді ел – Образовательная страна».

Большое спасибо редакции газеты за то, что вы помогаете педагогической и родительской общественности быть в курсе современных тенденций в казахстанском образовании.

 

Акаш Касимов, учитель физики Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты г.Кокшетау

– В газете «Білімді ел – Образованная страна» публикуются эксклюзивные статьи, раскрывающие суть новшеств в сфере образования, которые сегодня волнуют общество и каждую семью.

Мы видим стабильную газету в сфере образования, с качественным контентом, которая действительно нашла свое место в распространении информации на двух языках.

Наряду с нововведениями в сфере образования, педагоги открывают передовую деятельность, дают возможность поделиться передовым опытом, получить ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, через газету любой учитель может повысить свой профессиональный уровень, делясь с коллегами новыми идеями в поиске собственного стиля. На страницах газеты мы можем читать статьи о культуре, науке, а также об образовательных областях. Это, в свою очередь, позволит расширить кругозор учителей, познакомиться с последними новостями, происходящими в мире и стране.

Газете “Білімді ел –  Образованная страна” желаю творческих успехов и процветания!

 

Динара  Тулеуова  учитель  русского языка  и литературы  АСШ №3

– Газета полностью посвящена вопросам образования – дошкольного, дополнительного, среднего, профессионально-технического, высшего образования. Читатели газеты могут получить исчерпывающие и профессиональные ответы на интересующие вопросы в сфере образования.

Тематика газеты самая разнообразная, полезная учреждениям образования, педагогам вузов, колледжей, школ, детских садов, родительской общественности, студентам, ученикам и всем, кто неравнодушен к проблемам образования. Издание ставит своей целью популяризацию педагогического труда, рост  престижа профессии Учителя, пропаганду передового опыта в сфере образования, информационного обеспечения реализации Государственной программы образования. Цель газеты – стать рупором педагогической общественности, грамотных и интеллигентных людей. Газета полностью и своевременно освещает  важные  события и изменения  в образовании. Актуальная информация в каждом  выпуске, очень важна для педагогов.

Көркем Ардабаева  Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі:

– «Білімді ел – образованная страна» газеті білім беру ұйымдарына, мұғалімдерге, еліміздің білім саласындағы жаңалықтарынан тыс қалғысы келмейтін барлық оқырманға арналған. Газет білім саласындағы өзгерістермен, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрліктері тарапынан атқарылып жатқан жұмыстармен т.б ақпараттандырады. Газет арқылы аймақтардағы білім саласының жағдайы республикалық деңгейде көрсетіледі. Нәтижесінде, оқырман рухани азық алып, еліміздегі білім беру жүйесіндегі жаңалықтармен таныс болады.

 

Виктор Свердлов, мастер производственного обучения

– Газета «Білімді ел – Образованная страна» информирует читателя о новостях МОН РК, дает объективную информацию о состоянии образования в стране, тематика газеты самая разнообразная, полезная учреждениям образования.

Наш коллектив ГККП «Агротехнический колледж» давно следит за публикациями в газете «Білімді ел – Образованная страна» выписывает ее с 2015 года, потому что это единственная газета в республике, которая посвящена педагогам и образованию и очень полезна в нашей работе.

Особый интерес в этой газете вызывает интервью с педагогами, психологами, интересными людьми. Они помогают переосмысливать свою профессиональную деятельность, искать новые подходы в обучении, воспитании студентов. Также в этой газете есть рубрика «Ретроскоп» с очень интересными материалами. Желаю творческому коллективу дальнейших успехов!

Понравился пост? Расскажи об этом своим друзьям!
Загрузка...

5

Добавить комментарий